لیست اهم فرآیندهای کیفیت شرکت در قالب فرم های زیر می باشد::

1-         کنترل سوابق کیفیت    ( 4202 – ر )

2-         صدور یا تغییر مدرک ( 4201 – ر )

3-         کتابخانه ومرکز اسناد  ( 4203 – ر )

4-         کنترل پروژه مطالعات ( 7101 – ر )

5-         شرکت در مناقصات    ( 7201 – ر )

6-         قرارداد با کارفرما      ( 7202 – ر )

7-         تامین نیروی انسانی    ( 6101 – ر )

8-         شکایت کارفرما         ( 8502 – ر )

9-         سنجش رضایت کارفرما( 8203 – ر)

10-       مطالعات                      ( 7301 – ر )

11-       خرید اقلام در خواستی  ( 7401 – ر )

12-       نظارت کارگاهی         ( 7501 – ر )

13-       کالیبراسیون               ( 7601 – ر )

14-       نظارت عالیه              ( 8201 – ر )

15-       آموزش                     ( 6201 – ر )

16-       ممیزی داخلی              ( 8202 – ر )

17 -      کنترل محصول نامنطبق ( 8301 – ر )

18 -      اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (8501 – ر)

19 -      تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای (6301 – ر)