دستاوردها

اهم تقدیرنامه های شرکت به صورت ذیل می باشد:

 

 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image012
 • image013
 • image014
 • image015
 • image016
 • image017
 • image018
 • image019
 • image020
 • image021
 • image022
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026
 • image027
 • image028
 • image029
 • image030
 • image031
 • image032
 • image033
 • image034
 • image035
 • image036
 • image037
 • image038
 • image039
 • image040
 • image041
 • image042
 • image043
 • image044
 • image045
 • image046
 • image047
 • image048
 • image049
 • image050
 • image051
 • image052
 • image053
 • image054
 • image055
 • image056
 • image057
 • image058
 • image059

Simple Image Gallery Extended

 

گواهینامه ایزو 93

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://sarvab.com/co/images/phocagallery/iso:::0:2::

 

شرکت سروآب در  مجامع معتبر علمی زیر عضویت مستمر دارد:

 

{module اسلاید تصاویر}

لیست اهم فرآیندهای کیفیت شرکت در قالب فرم های زیر می باشد::

1-         کنترل سوابق کیفیت    ( 4202 – ر )

2-         صدور یا تغییر مدرک ( 4201 – ر )

3-         کتابخانه ومرکز اسناد  ( 4203 – ر )

4-         کنترل پروژه مطالعات ( 7101 – ر )

5-         شرکت در مناقصات    ( 7201 – ر )

6-         قرارداد با کارفرما      ( 7202 – ر )

7-         تامین نیروی انسانی    ( 6101 – ر )

8-         شکایت کارفرما         ( 8502 – ر )

9-         سنجش رضایت کارفرما( 8203 – ر)

10-       مطالعات                      ( 7301 – ر )

11-       خرید اقلام در خواستی  ( 7401 – ر )

12-       نظارت کارگاهی         ( 7501 – ر )

13-       کالیبراسیون               ( 7601 – ر )

14-       نظارت عالیه              ( 8201 – ر )

15-       آموزش                     ( 6201 – ر )

16-       ممیزی داخلی              ( 8202 – ر )

17 -      کنترل محصول نامنطبق ( 8301 – ر )

18 -      اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (8501 – ر)

19 -      تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای (6301 – ر)