صلاحیت خدمات مشاور

با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی به شماره ثبت 7266، صلاحیت شرکت برای انجام خدمات مشاوره به شرح زیر تایید گردیده است:

back01

back02

back03

back04

back05

rotbe