اهم تقدیرنامه های شرکت به صورت ذیل می باشد:

 

Simple Image Gallery Extended