اعضای هیات مدیره شرکت مندسین مشاور سروآب بدین شرح می باشد

مدیر عامل

رییس هیئت مدیره

tavakoli

مهندس محمود توکلی فریمانی

mastiani

مهندس احمد ماستیانی

سوابق اجرایی و مدیریتی  سوابق اجرایی و مدیریتی